REGULAMIN ZGŁOSZENIA ONLINE NA SZKOLENIE LUB WEBINAR

. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady i warunki dokonywania Zgłoszeń online na Szkolenie/Webinar oraz warunki udziału w Szkoleniu/Webinarze.
2. Dokonując Zgłoszenia online Użytkownik potwierdza, że jest uprawniony do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego w zakresie zawarcia Umowy z Usługodawcą oraz zapoznał się z treścią Regulaminu i dokonuje akceptacji jego treści.
3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu i udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem Umowy. Na żądanie Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (np. pocztą elektroniczną).
4. Szczegółowe informacje przeznaczone dla Zgłaszającego będącego Konsumentem oraz zasady i warunki dokonywania przez niego Zgłoszeń online na Szkolenie/Webinar oraz warunki udziału w Szkoleniu/Webinarze uregulowane zostały w pkt 9

II. DEFINICJE

1. Usługodawca – Administratorem danych osobowych jest Jadwiga Halina Bigus Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Szekla Bis z siedzibą w Lubawie 14-260 przy ul. Warszawskiej 30A/21, NIP:7441000702, REGON:510667710 

adres e-mail: studio@bigus.studio
2. Użytkownik – osoba fizyczna, dokonująca w imieniu Zgłaszającego Zgłoszenia online. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Zgłaszający – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zawierająca Umowę z Usługodawcą w ramach swej działalności zawodowej lub gospodarczej albo Konsument zobowiązani do uiszczenia wynagrodzenia należnego Usługodawcy z tytułu uczestnictwa określonych osób w Szkoleniu/Webinarze.
4. Konsument – Zgłaszający będący osobą fizyczną dokonującą zawierającą Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Szkolenie/Webinar – szkolenie w formie online organizowane przez Usługodawcę w terminie określonym na stronie https://edulearn.expert
5. Regulamin – niniejszy Regulamin.
6. Serwis – serwis internetowy Usługodawcy znajdujący się pod adresem internetowym
https://edulearn.expert

umożliwiający Użytkownikowi dokonanie Zgłoszenia online.
7. Formularz – formularz dostępny dla Użytkownika w Serwisie, umożliwiający dokonanie Zgłoszenia online na Szkolenie/Webinar.
8. Zgłoszenie online – wypełnienie Formularza, a następnie przesłanie go do Usługodawcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Serwisu.
9. Umowa – umowa zawierana na odległość, dotycząca udziału w Szkoleniach/Webinarach osób wskazanych przez Zgłaszającego, zawarta na czas określony, tj. do dnia zakończenia Szkolenia/Webinaru.
10. Ustawa – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (teks jedn. z dnia 28 stycznia 2020 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 287).

III. INFORMACJE TECHNICZNE

1. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.
2. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
3. Korzystanie z Serwisu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Usługodawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Usługodawca wskazuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych podanych przez Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

IV. KOSZT UCZESTNICTWA W WEBINARZE

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Webinarze określony jest stronie https://edulearn.expert
2. Usługodawca może wprowadzić kody promocyjne uprawniające do uzyskania obniżki kosztu udziału w Szkoleniu/Webinarze. Ewentualne promocje nie łączą się.

V. WARUNKI UDZIAŁU W SZKOLENIU/WEBINARZE

 1. W celu udziału w Szkoleniu/Webinarze niezbędne jest zawarcie Umowy pomiędzy Zgłaszającym a Usługodawcą oraz uiszczenie wynagrodzenia należnego Usługodawcy.
  2. Zawarcie Umowy następuje poprzez (1) wypełnienie przez Użytkownika w imieniu Zgłaszającego Formularza (2) akceptację treści Regulaminu oraz (3) przesłanie Zgłoszenia online do Usługodawcy w wyniku wybrania przycisku „Zgłaszam uczestnictwo w Szkoleniu/Webinarze z obowiązkiem zapłaty” umieszczonego na końcu Formularza.
  3. Przed wysłaniem Zgłoszenia online poprzez kliknięcie w przycisk „Zgłaszam uczestnictwo w Szkoleniu/Webinarze z obowiązkiem zapłaty” Użytkownik może w każdej chwili przerwać Zgłoszenie online poprzez opuszczenie Serwisu. W takim przypadku nie dochodzi do zawarcia Umowy.
  4. W Formularzu niezbędne jest podanie:
  a. danych Zgłaszającego;
  b. wskazanie imienia i nazwiska Użytkownika oraz jego adresu email;
  c. danych osobowych uczestników Szkolenia/Webinaru: imię, nazwisko, stanowisko, firma/organizacja reprezentowana przez uczestnika podczas Szkolenia/Webinaru, bezpośredni telefon oraz bezpośredni adres email.
  5. Użytkownik zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest to niezbędne w celu realizacji Umowy. Nie ma możliwości dokonania Zgłoszenia online anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.
  6. Po wypełnieniu Formularza, w celu dokonania Zgłoszenia online, Użytkownik zobowiązany jest złożyć oświadczenie w sprawie akceptacji Regulaminu.
  7. Wysłanie Zgłoszenia online dokonuje się poprzez wybranie przycisku oznaczonego „Zgłaszam uczestnictwo w Szkoleniu/Webinarze z obowiązkiem zapłaty”. Po kliknięciu w ten przycisk powstaje obowiązek zapłaty wynagrodzenia za uczestnictwo w Szkoleniu/Webinarze
  8. Po wysłaniu Zgłoszenia online na adres email Użytkownika zostanie automatycznie wysłana wiadomość email potwierdzająca dokonanie Zgłoszenia online.
  9. Po wypełnieniu Formularza na wskazane przez Użytkownika adresy email uczestników Szkolenia/Webinaru zostanie przesłana informacja dotycząca ich zgłoszenia na Szkolenie/Webinar.
 2. 10. Usługodawca uprawniony jest do wstrzymania Zgłoszeń online bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności w przypadku wyczerpania maksymalnej liczby miejsc.
  11. Po odnotowaniu przez Usługodawcę wpłaty należnego wynagrodzenia na wskazane przez Zgłaszającego adresy email Uczestników przesłany zostanie link umożliwiający udział w Szkoleniach/Webinarach. W Szkoleniach/Webinarach może brać udział wyłącznie osoba zgłoszona jako uczestnik Szkoleń/Webinarów, a link do Szkolenia/Webinaru nie może być udostępniany osobom trzecim.
  13. Usługodawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2016.3 ze zm.).

VI. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zgłaszający dokonuje płatności w formie online poprzez system mBank
2) Zapłaty wynagrodzenia należnego Usługodawcy z tytułu udziału w Szkoleniu/Webinarze należy dokonać w ciągu 3 dni roboczych
3. Płatności online należy dokonać poprzez system mBank:
1) Po wybraniu przycisku „Zgłaszam uczestnictwo w Warsztatach z obowiązkiem zapłaty” Zgłaszający zostanie przekierowany automatycznie do systemu płatności mBank. Zgłaszający winien postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na portalu mBank.
2) Faktura zostanie wystawiona na życzenie zgłaszającego w terminie wynikającym z przepisów prawa podatkowego i wysłana na podany w zgłoszeniu adres email.
3) W przypadku braku dokonania zapłaty online poprzez system mBank, pomimo wybrania takiej formy płatności, zostanie wystawiona faktura pro forma i wysłana na podany w zgłoszeniu adres email. Zapłaty wynagrodzenia należnego Usługodawcy z tytułu udziału w Szkoleniu/Webinarze należy wówczas dokonać w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury pro forma. W przypadku Zgłoszenia online na Szkolenie/Webinar w terminie krótszym niż 7 dni poprzedzających Szkolenie/Webinar, wpłaty należy dokonać w terminie określonym na fakturze pro forma. Wpłaty należy dokonać na numer rachunku bankowego Usługodawcy wskazany na fakturze pro forma.
4. Zgłaszający niniejszym wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną.

VII. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W WEBINARZE

1. Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału w Szkoleniu/Webinarze, z tym że rezygnacja w terminie krótszym niż na 7 dni przed datą Wydarzenia, następuje za zapłatą opłaty manipulacyjnej w wysokości 50% kosztu brutto uczestnictwa w Szkoleniu/Webinarze osoby, której rezygnacja dotyczy. W przypadku Konsumentów ww. opłata manipulacyjna jest należna, gdy rezygnacja następuje po upływie terminu do odstąpienia, o którym mowa w pkt IX Regulaminu, o ile upływa on później niż wskazany w pierwszym zdaniu termin 7 dni.
Rezygnację składa się poprzez wysłanie informacji email na adres: aprass@edulearn.expert pod rygorem nieważności.
2. W przypadku braku uczestnictwa w Szkoleniu/Webinarze lub braku rezygnacji z udziału w Szkoleniu/Webinarze w terminie wskazanym w Regulaminie, Zgłaszający obowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z Umowy.
4. W przypadku zmiany terminu odbywania się Szkolenia/Webinaru, Usługodawca informuje o tym Zgłaszającego, przedstawiając możliwość rezygnacji z udziału w Szkoleniu/Webinarze lub udziału w Szkoleniu/Webinarze w innym terminie. Zgłaszający zobowiązany jest podjąć decyzję w powyższym zakresie w terminie wskazanym przez Usługodawcę. Brak reakcji Zgłaszającego rozumiany jest jako akceptacja zmienionego terminu odbywania się Szkoleń/Webinarów. W przypadku rezygnacji Zgłaszającego z udziału w Szkoleniach/Webinarach, zwrot środków dokonywany jest w formie vouchera o wartości równej wysokości uiszczonego wynagrodzenia za uczestnictwo w Szkoleniach/Webinarach na inne Szkolenia/Webinary organizowane przez Usługodawcę. Voucher powinien być wykorzystany na wydarzenia organizowane w roku 2020. W przypadku niewykorzystania vouchera w terminie wskazanym powyżej voucher wygasa. 

VIII. REKLAMACJE

1. Zgłaszający oraz Użytkownik uprawnieni są do złożenia reklamacji związanych z naruszeniem ich praw w związku ze Zgłoszeniem online.
2. Reklamacje należy kierować do Usługodawcy w formie pisemnej na adres: Jadwiga Halina Bigus Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Szekla Bis z siedzibą w Lubawie 14-260 przy ul. Warszawskiej 30A/21 lub w formie elektronicznej na adres: studio@bigus.studio
3. Składając reklamację należy podać Usługodawcy: imię i nazwisko lub nazwę, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu, swoje żądanie.
4. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie wyznaczając ku temu odpowiedni termin, nie później jednak niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania przez Usługodawcę.
5. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
6. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Usługodawca podejmie odpowiednie działania. 

IX. SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DLA ZGŁASZAJĄCEGO BĘDĄCEGO KONSUMENTEM PRAWO DO OSTĄPIENIA

1. Konsument może w terminie 14 dni od zawarcia Umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Konsument, który chce skorzystać́ z prawa odstąpienia od Umowy, powinien poinformować́ Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego drogą elektroniczną na adres email: aprass@edulearn.expert Konsument może skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy wszystkie uiszczone przez Konsumenta płatności zostaną zwrócone, niezwłocznie, lecz nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji.
3. Prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od zawartej Umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Umowę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

X. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkowników jest Jadwiga Halina Bigus Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Szekla Bis z siedzibą w Lubawie 14-260 przy ul. Warszawskiej 30A/21, NIP:7441000702, REGON:510667710 

adres e-mail: studio@bigus.studio
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarta Umowa, a także realizacja prawnie uzasadnionych interesów w postaci zapewnienia udziału w Szkoleniu/Webinarze. Celem przetwarzania jest realizacja Umowy oraz zapewnienie efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej przez Usługodawcę.
3. Podanie danych osobowych Zgłaszającego i uczestników Konferencji jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia Umowy. W przypadku braku podania danych osobowych zawarcie Umowy nie jest możliwe.
4. Dane osobowe podane w Formularzu mogą być udostępnione zaufanym partnerom Szkolenia/Webinaru, uczestnikom Szkoleń/Webinarów i podmiotom świadczącym usługi niezbędne do realizacji celów przetwarzania, w tym dostawcom usług IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, innym podwykonawcom w zakresie niezbędnym do obsługi płatności, marketingu. W przypadku takiej konieczności dane osobowe mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją Umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny do celów realizacji zawartej Umowy, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
6. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, co może nastąpić w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu jej cofnięcia.
7. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osobom tym przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca uprawniony jest do zmiany programu Szkolenia/Webinaru, terminu odbywania się Szkolenia/Webinaru, a także odwołania szkolenia/Webinaru bez podania przyczyny.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem podanym przez Usługodawcę.